Уншиж байна.

УДИРДАХ ХОРООНЫ ХУРЛААР 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАВ

Монгол улсын Засгийн газар, Австрали улсын Элчин сайдын яам, НҮБ-ын Хүн амын сан, Хүүхдийн сан, ДЭМБ, Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан санхүүжүүлж, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, НҮБ-ын Хүн амын сан, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, ДЭМБ хамтран хэрэгжүүлэх “Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих нэгдсэн хөтөлбөр”-ийн 2021 оны төлөвлөгөөг баталлаа.